SlovenčinaEnglishDeutsche Úvod Služby Cenník Zákony Linky Poradňa Kontakt

Právne služby advokádskej kancelárie


    Domácim i zahraničným klientom poskytujeme profesionálne právne poradenstvo a právne služby v každej oblasti práva.
    V rámci poskytovaných služieb Vám ponúkame poskytovanie právnych rád, spisovanie listín o právnych úkonoch, spracúvanie právnych rozborov a analýz, právne zastúpenie vo vzťahu k protistrane, právne zastúpenie pred súdmi, štátnymi orgánmi, orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy, ako aj pred inými subjektami, obhajobu v trestnom konaní.
    Advokátska kancelária poskytuje komplexné právne služby vo všetkých oblastiach práva, najmä v oblasti:


Obchodné právo

- kompletné založenie a registrácia obchodných spoločností
- zastupovanie pred registrovým súdom, živnostenským úradom, prípadne Centrálnym depozitárom cenných papierov
- príprava valných zhromaždení, zabezpečenie zápisu zmien údajov zapísaných v obchodnom registri a živnostenskom registri
- zmena právnej formy, zlúčenie, rozdelenie a likvidácia obchodných spoločností
- spisovanie, posudzovanie, úprava zmlúv a iných listín podľa ustanovení Obchodného zákonníka (kúpne zmluvy, zmluvy o dielo, a iné)
- mimosúdne riešenie obchodných sporov
- zastupovanie vo všetkých druhoch súdnych konaní vyplývajúcich z obchodnoprávnych vzťahov
- vymáhanie splatných pohľadávok v mimosúdnom, súdnom, exekučnom konaní, zápočty a postúpenia pohľadávok
- spisovanie návrhov podľa zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, prihlasovanie pohľadávok, incidenčné žaloby
Občianske právo

- spisovanie, posudzovanie, úprava zmlúv a iných listín podľa ustanovení Občianskeho zákonníka a iných občianskoprávnych predpisov
- pozemkové právo
- spisovanie zmlúv o prevode nehnuteľností, kúpnych zmlúv, darovacích zmlúv, návrhov na zápis do katastra nehnuteľností, listín v súvislosti so zrušením a vyporiadaním podielového spoluvlastníctva, záložných zmlúv, vecných bremien
- mimosúdne riešenie sporov
- ochrana osobnosti
- zastupovanie vo všetkých druhoch konaní podľa Občianskeho súdneho poriadku
- spisovanie návrhov, žalôb a iných podaní
- zastupovanie v dedičskom konaní
- zastupovanie v exekučnom konaní podľa zákona č. 233/1995 Z.z. (Exekučného poriadku)
Trestné právo

- vypracovanie a podanie trestných oznámení
- obhajoba v trestnom konaní vo všetkých jeho štádiách
- vypracovanie všetkých písomných podaní, sťažností, návrhov, opravných prostriedkov
- zastupovanie poškodeného v trestnom konaní v rozsahu zákona č. 301/2005 Z.z. Trestného poriadku
Rodinné právo

- rozvod manželstva a úprava práv a povinností k maloletým deťom na čas po rozvode - príprava návrhov a iných podaní, zastupovanie v rozvodovom konaní
- vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
- zastupovanie v konaní o vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, vypracovanie dohôd o vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov
- spisovanie všetkých druhov rodičovských dohôd
- príprava návrhov a iných podaní, zastupovanie v konaní o úpravu práv a povinností rodičov k maloletým deťom (úprava výživného, úprava styku s maloletým dieťatom a iné)
- príprava návrhov a iných podaní, zastupovanie v iných konaniach podľa zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine, najmä určenie a zapretie otcovstva, osvojenie a iné
Pracovné právo

- poskytovanie právneho poradenstva v oblasti pracovnoprávnych vzťahov vznikajúcich medzi zamestnávateľom a zamestnancom
- vypracovanie pracovných zmlúv, dohôd o skončení pracovného pomeru, výpovedí zo strany zamestnávateľa, resp. zamestnanca a iných právnych úkonov podľa zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce
- vypracovanie návrhov a iných podaní podľa zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce
- zastupovanie v konaní pred súdmi v súvislosti s pracovnoprávnymi spormi
- zastupovanie pred orgánmi štátnej správy
Správne právo

- vypracovanie vybraných podaní
- zastupovanie v správnom konaní podľa zákona č. 71/1967 Z.z. o správnom konaní (Správny poriadok)
- zastupovanie v osobitných konaniach, najmä v katastrálnom konaní, stavebnom konaní, priestupkovom konaní a iných konaniach pred orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy
- žaloby o preskúmanie zákonnosti rozhodnutí správnych orgánov, opravné prostriedky proti rozhodnutiam správnych orgánov
Daňové právo

- vypracovanie vybraných podaní
- zastupovanie v daňovom konaní podľa zákona č. 511/1992 Zb. o správe a daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov pred daňovými a colnými úradmi
- právne poradenstvo v oblasti priamych daní, DPH, spotrebných daní, miestnych daní a poplatkov
- žaloby o preskúmanie zákonnosti rozhodnutí správnych orgánov, opravné prostriedky proti rozhodnutiam správnych orgánov
Právo duševného vlastníctva

- autorské právo
- právo priemyselného vlastníctva (ochranné známky, patenty, úžitkové vzory, priemyselné vzory)
- zastupovanie v konaniach pred Úradom priemyselného vlastníctva
Ústavné právo

- spisovanie podaní a zastupovanie pred Ústavným súdom SR
- právne analýzy z oblasti ústavného práva
Úvod     Služby     Cenník     Zákony     Linky     Poradňa     Kontakt