SlovenčinaEnglishDeutsche Úvod Služby Cenník Zákony Linky Poradňa Kontakt

Odmena za právne služby


    Právna úprava odmeny advokáta za poskytnuté právne služby vychádza zo zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácií a vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb (ďalej len "Vyhláška").

    Podľa ust. §1 ods. 2 vyššie uvedenej vyhlášky sa odmena advokáta určuje na základe dohody medzi
advokátom a jeho klientom (ďalej len ako "zmluvná odmena"); ak nedôjde k dohode, na určenie odmeny advokáta sa použijú ustanovenia tejto vyhlášky o tarifnej odmene.

    Pri uzatváraní zmluvy o poskytnutí právnych služieb môže advokát dohodnúť s klientom spôsob a výšku odmeny, pričom výška odmeny nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi.

    V odmene sú zahrnuté aj odmeny za administratívne práce a iné práce vykonané v súvislosti s poskytovaním právnych služieb.

    V odmene nie je zahrnutá náhrada za čas strávený cestou pri realizácii úkonov mimo sídla advokátskej kancelárie a náhrada hotových výdavkov.

Paušálna odmena

Určená dohodnutou paušálnou sumou, môže sa dohodnúť za poskytovanie právnych služieb v určitom časovom období alebo na neurčitý čas alebo za úplné vybavenie veci alebo súboru vecí.
Hodinová odmena

Môže byť dohodnutá určením počtu hodín potrebných na poskytnutie právnej služby.
Podielová odmena

Môže sa dohodnút vo forme podielu na hodnote veci, ktorá je predmetom konania pred súdom, alebo iným orgánom. Maximálna výška podielovej odmeny nesmie presiahnut 20% z hodnoty veci.
Tarifná odmena

Základná sadzba tarifnej odmeny sa stanoví podľa tarifnej hodnoty veci alebo druhu veci, alebo práva a podľa počtu úkonov, ktoré advokát vo veci vykonal.
Vyhláška MS č. 655/2005 Z.z.

Vyhláška MS SR č. 655/2004 Z.z. pojednáva o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb
Platobné podmienky

Platobné podmienky a spôsob platby sa určuje na základe dohody advokáta s klientom.

Ponúkame Vám nasledovné spôsoby platby:
  a. v hotovosti do pokladne
  b. bankovým prevodom na účet

Bankové spojenie: Tatra Banka, a. s.
Č. účtu: 2622182071/1100

IČO: 42129061
DIČ: 1070946888
Úvod     Služby     Cenník     Zákony     Linky     Poradňa     Kontakt