SlovenčinaEnglishDeutsche Úvod Služby Cenník Zákony Linky Poradňa Kontakt

Zákony


    Ponúkame Vám úplné znenie niektorých právnych predpisov v Slovenskej republike, ktoré Vám môžu byť nápomocné.
    Upozorňujeme, že uvedené právne predpisy priebežne aktualizujeme.Ústava Slovenskej republiky

Ústava Slovenskej republiky č. 460/1990 Zb.
Je základným zákonom štátu, je normu najvyššej právnej sily a je nadradená všetkým právnym predpisom v rámci SR. Všetky ostatné právne predpisy SR musia byť v súlade s Ústavou SR.

Download
Občiansky zákonník

Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb.
Je základným právnym predpisom v oblasti občianskeho práva hmotného, upravujúcim občianskoprávne vzťahy medzi fyzickými, ale aj právnickými osobami. Obsahuje všeobecné ustanovenia, úpravu vecných práv, zodpovednosti za škodu a za bezdôvodné obohatenie, úpravu dedenia, všeobecnú úpravu záväzkových vzťahov, úpravu vybraných typov zmlúv, napr. kúpnej zmluvy, zmluvy o dielo, zmluvy o pôžičke a i.

Download
Občiansky súdny poriadok

Občiansky súdny poriadok č. 99/1963 Zb.
Je právny predpis, upravujúci občiansky súdny proces, resp. konanie. Upravuje postup súdu a účastníkov v občianskom súdnom konaní, v ktorom súdy prejednávajú a rozhodujú spory a iné právne veci, ktoré vyplývajú z občianskoprávnych, pracovných, rodinných, obchodných, hospodárskych vzťahov, pokiaľ ich podľa zákona neprejednávajú a nerozhodujú o nich iné orgány.

Download
Obchodný zákonník

Obchodný zákonník č. 513/1991 Zb.
Je základný právny predpis upravujúci obchodnoprávne vzťahy, obsahuje základné vymedzenie podnikania, podniku, úpravu podnikania zahraničných osôb na území SR, úpravu hospodárskej a nekalej súťaže a obchodného registra. Taktiež upravuje jednotlivé druhy obchodných spoločností a družstva, ako aj obchodné záväzkové vzťahy a vybrané typy zmlúv, napr. kúpnu zmluvu, zmluvu o dielo, zmluvu o skladovaní, mandátnu zmluvu, zmluvu o úvere a iné.

Download
Trestný zákon

Trestný zákon č. 300/2005 Z.z.
Vo všeobecnej časti obsahuje ustanovenia o základoch trestnej zodpovednosti, trestoch, ochranných
opatreniach a o ich ukladaní .Osobitná čast Trestného zákona obsahuje trestné činy - skutkové podstaty jednotlivých trestných činoch.

Download
Trestný poriadok

Trestný poriadok č. 311/2005 Z,z.
Je procesný predpis, ktorý upravuje postup orgánov činných v trestnom konaní a súdov. Obsahuje všeobecné ustanovenia, práva a povinnosti obvineného, poškodeného, zúčastnenej osoby, všeobecné ustanovenia o úkonoch trestného konania, zaistenie osôb a vecí, dokazovanie a dôkazné prostriedky, rozhodnutia a opravné prostriedky, a úpravu jednotlivých fáz trestného konania (predsúdne a súdne konanie) mimoriadne opravné prostriedky, vykonávacie konanie a právny styk s cudzinou.

Download
Zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine

Zákon o rodine je základným právnym predpisom rodinného práva, ktorý upravuje vznik a zánik manželstva, rozvod manželstva, vzťahy medzi rodičmi a deťmi, určenie a zapretie otcovstva, úpravu výživného, osvojenie a pod.

Download
Zákonník práce

Zákonník práce č. 311/2001 Z.z.

Download
Úvod     Služby     Cenník     Zákony     Linky     Poradňa     Kontakt